വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡിംഗ് : ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍


വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ        click here
https://drive.google.com/open?id=0B4h7d6Q6kz7XX0d0Q19Sa2tBZDA