മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം...
.

Inter District Transfer 2016-17

  • 2016 മാര്‍ച്ച്‌ 31 അഞ്ചുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
  •  കാസര്‍ഗോഡ്‌, വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു അഞ്ചു വര്ഷം പൂര്ത്തീകരിക്കണമെന്നില്ല
  • അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി: 16/01/2016
  • വെബ്സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍  അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി...