മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം...
.

QMT ENTRY

ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.....


ലോഗിന്‍ ചെയ്യേണ്ട രീതി:
LOGIN LEVEL  :  SCHOOL

OFFICE CODE :  UDISE SCHOOL CODE (32140300201)

PASSWORD     :   UDISE SCHOOL CODE (32140300201)

THEN               :SUBMIT

SELECT QMT >SELECT YEAR >SELECT TERM I >SELECT CLASS >SELECT SUBJECT > SELECT DIVISION > GO THEN ENTER STUDENTS GRADE
CONTINUE THIS PROCESS FOR ALL CLASSES AND ALL SUBJECTS.

First term QMT data entry  and consolidation should complete on or before 7th January and Second term QMT data entry and consolidation should complete on or before 15 th January 2017.