സെപ്തംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നിര്‍ബന്ധം സെപ്തംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ എല്ലാ ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കും. ഡിജിറ്റലി സൈന്‍ ചെയ്ത ബില്ലുകള്‍ മാത്രമേ തുടര്‍ന്ന് ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാകു. ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നല്‍കുന്നതിനും പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല കെല്‍ട്രോണിനാണ്. അതിനാല്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ. മാരും അതത് ജില്ലകളിലുള്ള കെല്‍ട്രോണിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥനെ സമീപിച്ച് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ കരസ്ഥമാക്കണം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍, www.spark.gov.in/webspark എന്ന സ്പാര്‍ക്കിന്റെ ലോഗിന്‍ സൈറ്റിലെ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ ലഭിക്കും...

Reference Websites

1 Chemistry 7 English
  www.wikipedia.org   www.wikipedia.org
  www.csc.fi/ul/chem/graphics.html   www.dailygrammar.com
  www.chemistry.org./portal/Chemistry   www.dict.org
  www.chemweb.com/   a4esl.org/q/f/
  www.chem4kids.com/   dictonaary.cambridge.org/cmd_search.asp
  www.ill.fr   www.oupusa.org/reference/dictionaries
/english.htm
  www.webref.org/chemistry/chemistry.htm 8 Hindi
  www.klbproductions.com/   asianstudies.anu.edu.au/hindi/swah1002/
resources.html
  www.chemistry.mcmaster.ca   www.ukindia.com/zhin001.htm
2 Physics   www.umass.edu/fclrc/hindi.htm
  www.wikipedia.org   www.hindi.nic.in
  www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 9 Science News
  www.nceworld.wolfram.com/physics   sciencedaily.com
  www.physicsclassroom.com 10 Malayalam Newspapers
  www.physics.about.com   www.manoramaonline.com
  www.physicsforums.com   www.mathrubhumi.com
  www.tcaep.co.uk   www.deshabhimani.com
3 Biology   www.keralakaumudi.com
  www.wikipedia.org   www.deepika.com
  www.ucmp.berkely.edu/bacteria/cynointro.html 11 English Newspapers
  www.cellsalive.net/hiv1.html   www.hindustantimes.com
  www.familyeducation.com   www.thehindu.com
  www.wildlifeindia.com   www.timesofindia.com
  www.ehc.com/vbody.asp 12 Law and order
  www.biology4kids.com   www.humanrightskerala.com
  www.biology-online.org/   www.cesr.org
4 Mathematics   www.supremecourtofindia.nic.in
  www.wikipedia.org 13 Agriculture
  www.mathgoodies.com   www.kau.edu
  www.coolmath.com   www.coconutboard.nic.in
  www.cut-the-knot.org   www.kamcoindia.com
  www.math.com   www.kfri.org
  www.mathsisfun.com 14 Financial
  www.nctm.org   www.kfc.org
  www.sosmath.com   www.rbi.org.in
  www.mathforum.org 15 Service
  www.math.niu.edu   www.friendcenter.net
5 Social Sience   www.indianrail.gov.in
  www.wikipedia.org   www.airindia.com
  www.photovault.com   www.keralawater.org
  www.digital-librarian.com/history.html   www.keralatelecom.com
  www.bbc.co.uk/history    
6 Malayalam,Literature    
  www.sahithya-akademi.org    
  www.malayalabhasha.com    
  www.malyanama.com    
  www.thunchanmemorial.org    
  www.malayalavsdhi.com

Back to TOP