മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങാതെ സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തരുത്>>>> സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യ-ശ്രവ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സര്‍ക്കാര്‍നയങ്ങളെയും നടപടികളെയുംകുറിച്ച് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങാതെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയോ പരാതി ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ മേലധികാരി കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലറിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉചിതനടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കും. 1960 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 (എ) പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന നയത്തേയോ, നടപടിയേയോകുറിച്ച് എഴുത്തിലൂടെയോ, ഏതെങ്കിലും സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ പൊതുജനമധ്യത്തിലോ അസോസിയേഷനിലോ സംഘത്തിലോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനോ വിമര്‍ശിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Reference Websites

1 Chemistry 7 English
  www.wikipedia.org   www.wikipedia.org
  www.csc.fi/ul/chem/graphics.html   www.dailygrammar.com
  www.chemistry.org./portal/Chemistry   www.dict.org
  www.chemweb.com/   a4esl.org/q/f/
  www.chem4kids.com/   dictonaary.cambridge.org/cmd_search.asp
  www.ill.fr   www.oupusa.org/reference/dictionaries
/english.htm
  www.webref.org/chemistry/chemistry.htm 8 Hindi
  www.klbproductions.com/   asianstudies.anu.edu.au/hindi/swah1002/
resources.html
  www.chemistry.mcmaster.ca   www.ukindia.com/zhin001.htm
2 Physics   www.umass.edu/fclrc/hindi.htm
  www.wikipedia.org   www.hindi.nic.in
  www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 9 Science News
  www.nceworld.wolfram.com/physics   sciencedaily.com
  www.physicsclassroom.com 10 Malayalam Newspapers
  www.physics.about.com   www.manoramaonline.com
  www.physicsforums.com   www.mathrubhumi.com
  www.tcaep.co.uk   www.deshabhimani.com
3 Biology   www.keralakaumudi.com
  www.wikipedia.org   www.deepika.com
  www.ucmp.berkely.edu/bacteria/cynointro.html 11 English Newspapers
  www.cellsalive.net/hiv1.html   www.hindustantimes.com
  www.familyeducation.com   www.thehindu.com
  www.wildlifeindia.com   www.timesofindia.com
  www.ehc.com/vbody.asp 12 Law and order
  www.biology4kids.com   www.humanrightskerala.com
  www.biology-online.org/   www.cesr.org
4 Mathematics   www.supremecourtofindia.nic.in
  www.wikipedia.org 13 Agriculture
  www.mathgoodies.com   www.kau.edu
  www.coolmath.com   www.coconutboard.nic.in
  www.cut-the-knot.org   www.kamcoindia.com
  www.math.com   www.kfri.org
  www.mathsisfun.com 14 Financial
  www.nctm.org   www.kfc.org
  www.sosmath.com   www.rbi.org.in
  www.mathforum.org 15 Service
  www.math.niu.edu   www.friendcenter.net
5 Social Sience   www.indianrail.gov.in
  www.wikipedia.org   www.airindia.com
  www.photovault.com   www.keralawater.org
  www.digital-librarian.com/history.html   www.keralatelecom.com
  www.bbc.co.uk/history    
6 Malayalam,Literature    
  www.sahithya-akademi.org    
  www.malayalabhasha.com    
  www.malyanama.com    
  www.thunchanmemorial.org    
  www.malayalavsdhi.com

Back to TOP