സെപ്തംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നിര്‍ബന്ധം സെപ്തംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലെ എല്ലാ ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കും. ഡിജിറ്റലി സൈന്‍ ചെയ്ത ബില്ലുകള്‍ മാത്രമേ തുടര്‍ന്ന് ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാകു. ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ നല്‍കുന്നതിനും പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല കെല്‍ട്രോണിനാണ്. അതിനാല്‍ എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ. മാരും അതത് ജില്ലകളിലുള്ള കെല്‍ട്രോണിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥനെ സമീപിച്ച് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ കരസ്ഥമാക്കണം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍, www.spark.gov.in/webspark എന്ന സ്പാര്‍ക്കിന്റെ ലോഗിന്‍ സൈറ്റിലെ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ ലഭിക്കും...

ACT &RULES

Land Acquisition
Sl No ACT/RULES
1 The Land Acquisition ACT 1894 >>
2 The Land Acquisition (AMENDMENT ) ACT 1984 >>
3 The Land Acquisition (kERALA) RULES 1990 >>
4 The Land Acquisition ACT 1961 >>

Land Assignment
Sl No ACT / RULES
1 The KERALA GOVERNMENT LAND ASSIGNMENT ACT 1960 >>
2 The KERALA GOVERNMENT LAND ASSIGNMENT RULES 1964 >>
3 The KERALA LAND ASSIGNMENT (REGULARISATION OF OCCUPATIONS OF FOREST LANDS PRIOR TO 1-1-1977) SPECIAL RULES , 1993 >>
4 THE ARABLE FOREST LAND ASSIGNMENT RULES, 1970 >>

Land Conservancy
Sl No ACT/RULES
1 THE KERALA LAND CONSERVANCY ACT , 1957 >>
2 THE KERALA LAND CONSERVANCY RULES , 1958 >>

Land Tax
Sl No ACT/RULES
1 THE KERALA LAND TAX RULES , 1972 >>
2 THE KERALA LAND TAX (Amendment ) ACT 1968 >>

Land Utilisation
Sl No ACT / RULES
1 LAND UTILISATION ORDER , 1967

Revenue Recovery
Sl No ACT / RULES
1 THE KERALA REVENUE RECOVERY ACT 1968 >>
2 KERALA REVENUE RECOVERY RULES , 1968 >>
3 REVENUE RECOVERY AMENDMENT ACT 2007 >>


Sl No ACT / RULES
1 THE KERALA ESCHEATS AND FORFEITURES ACT  >>
2 THE KERALA REVENUE CARD ACT >>
3 THE KERALA SURVEY AND BOUNDARIES AMEDEMENT  >>
4 THE KOODALMANICKAM DEVASWOM ACT  >>
5 THE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT)  >>
6 THE SREE PANDARAVAKA LANDS  >>
7 KANNAN DEVAN RESUMPTION OF LANDS  >>
8 SREEPADAM LANDS ENFRANCHISEMANT>>
9 STAMP ACT REVISED >>
10 SURVEY AND BOUNDARIES AMENDEMENT  2004 >>

Back to TOP