മുന്നറിയിപ്പ് : ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചവയാണ്, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. തീര്‍ത്തും അനൗദ്യോഗികം...
.

ACT &RULES

Land Acquisition
Sl No ACT/RULES
1 The Land Acquisition ACT 1894 >>
2 The Land Acquisition (AMENDMENT ) ACT 1984 >>
3 The Land Acquisition (kERALA) RULES 1990 >>
4 The Land Acquisition ACT 1961 >>

Land Assignment
Sl No ACT / RULES
1 The KERALA GOVERNMENT LAND ASSIGNMENT ACT 1960 >>
2 The KERALA GOVERNMENT LAND ASSIGNMENT RULES 1964 >>
3 The KERALA LAND ASSIGNMENT (REGULARISATION OF OCCUPATIONS OF FOREST LANDS PRIOR TO 1-1-1977) SPECIAL RULES , 1993 >>
4 THE ARABLE FOREST LAND ASSIGNMENT RULES, 1970 >>

Land Conservancy
Sl No ACT/RULES
1 THE KERALA LAND CONSERVANCY ACT , 1957 >>
2 THE KERALA LAND CONSERVANCY RULES , 1958 >>

Land Tax
Sl No ACT/RULES
1 THE KERALA LAND TAX RULES , 1972 >>
2 THE KERALA LAND TAX (Amendment ) ACT 1968 >>

Land Utilisation
Sl No ACT / RULES
1 LAND UTILISATION ORDER , 1967

Revenue Recovery
Sl No ACT / RULES
1 THE KERALA REVENUE RECOVERY ACT 1968 >>
2 KERALA REVENUE RECOVERY RULES , 1968 >>
3 REVENUE RECOVERY AMENDMENT ACT 2007 >>


Sl No ACT / RULES
1 THE KERALA ESCHEATS AND FORFEITURES ACT  >>
2 THE KERALA REVENUE CARD ACT >>
3 THE KERALA SURVEY AND BOUNDARIES AMEDEMENT  >>
4 THE KOODALMANICKAM DEVASWOM ACT  >>
5 THE MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT)  >>
6 THE SREE PANDARAVAKA LANDS  >>
7 KANNAN DEVAN RESUMPTION OF LANDS  >>
8 SREEPADAM LANDS ENFRANCHISEMANT>>
9 STAMP ACT REVISED >>
10 SURVEY AND BOUNDARIES AMENDEMENT  2004 >>